Stralingsapparatuur

Meten en wegnemen van straling

Niet alleen de aarde zelf, maar ook elektrische apparaten, gsm-telefoons, zendmasten en beeldschermen verspreiden straling. Iedereen staat aan die straling bloot, maar op sommige plekken kan deze straling veel hoger zijn dan op andere. Hier kunt u meer lezen over schadelijke straling zoals GSM straling. De ene mens is gevoeliger voor deze straling dan andere. Het langdurig bloot staan aan meer of minder hevige straling kan tot klachten leiden als vermoeidheid, spierklachten, angsten, slaapstoornissen, bedplassen en allergieën.

Via Zonnevlecht kunt u bij u thuis, op uw werk of in de stallen waar uw dieren staan de straling op laten meten. Tevens levert Zonnevlecht apparatuur om deze straling te neutraliseren.

Bioveldvormer Duplex IV

Wie zich onbevooroordeeld met “aardstralen” (een foutieve benaming – lees liever prikkel- of stoorzones) en hun invloed op mensen, dieren en planten bezighoudt, zal snel inzien dat “aardstralen” serieus genomen moeten worden. Met natuurkundige meetmethodes kan men wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van “aardstralen” echter niet leveren, omdat het daarbij volgens onze opvatting om energieën gaat, die onstoffelijk aangeduid worden.

E-Smog Rayonator

Naast sterke geopathische belastingen treden heel vaak door bijv. wateraders of geologische breukvlakken veroorzaakte sterke elektromagnetische belastingen in de vorm van elektrische en magnetische velden op. Met de E-Smog Rayonator is er nu een uitstekend apparaat verkrijgbaar dat de werking van de Duplex, die speciaal op geopathische belastingen is afgestemd, op het gebied van elektrosmog versterkt.
Analoog aan het menselijk organisme waarbij een orgaan niet alleen op één frequentie gestuurd wordt vindt men bij elektrosmog meerdere resonantieplekken. De interferentieanalyse van een elektrisch of magnetisch veld met behulp van de bioresonantie methode van Paul Schmidt geeft als resultaat
zes interferenties: 22,5; 40,0; 77,5; 78,5; 89,5 en 99,5.

Wanneer men een patiënt onderzoekt, die zich door zijn beroep en/of omgeving (bijv. de slaapkamer) vaak in sterke elektrische of magnetische velden bevindt, treft men niet zelden bij alle zes de interferenties verschillen aan. In de E-Smog Rayonator bevinden zich zes dipoolantennesystemen die exact op de genoemde interferenties zijn afgestemd. Wanneer men de Duplex met de E-smog Rayonator verbindt worden via de Rayonator, naast de aanwezige interferenties van de geopathische belastingen, de zes interferenties extra in de ruimte afgegeven.

Plaats de E-Smog Rayonator eenvoudig op de voet van de Duplex. Verbind dan de E-Smog Rayonator met de bijgeleverde kabel met de Duplex en steek daarin de aardingskabel van de Duplex (zie foto).
De E-Smog Rayonator wordt vooral dan gebruikt als er van een zeer sterke geophatische belasting sprake is, want ervaring heeft geleerd dat de werking van de Duplex door de extra dipoolantennesystemen van de E-Smog Rayonator versterkt wordt. Verder is deze uitstekend geschikt om zowel een geopathische alsook een elektosmog-belasting tegen te gaan.

ElectroSmog Corrector

Wij maken in onze samenleving op grote schaal gebruik van techniek.
Met name elektrotechniek en elektronica verschaffen ons dagelijks veel gemak. Zij veroorzaken echter ook bijwerkingen. Bijwerkingen met een negatieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Een huishouden of werkomgeving waar niet dankbaar gebruik wordt gemaakt van elektrische apparaten zoals stofzuiger, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron en computer is tegenwoordig bijna onvoorstelbaar. Die apparaten brengen echter zonder uitzondering allerlei elektromagnetische velden in onze omgeving. De soort velden dat ook door hoogspanningsleidingen en zendmasten opgewekt wordt.

Uit onderzoeken blijkt dat door het gebruik van deze elektrische apparaten het natuurlijke aardmagnetische veld van onze directe woon-, werk- en leefomgeving wordt verstoord.

Deze straling, door ons gebruik van elektriciteit veroorzaakt, heet elektrosmog. De krachten van deze elektrosmog zijn vele malen groter dan die van de natuurlijke straling.

Dit natuurlijke stralingsveld, ook wel Schumann-resonantie genoemd, levert een positieve bijdrage aan ons welzijn.
Het helpt, met een frequentie van 13 pulsen per seconde, de biologische klok van talloze cellen in levende wezens te sturen.

Electrosmog is een negatieve impuls voor de mens, de gevolgen, geestelijk en lichamelijk, blijven dan ook niet uit; er ontstaat onbalans in het lichaam. Onbalans die kan leiden tot “stress” in het centrale zenuwstelsel.
Slaapstoornissen, concentratiezwakte, vermoeidheid, energiegebrek, hoofdpijn, onverklaarbare chronische gezondheid- en psychische klachten of zelfs provocerende effecten op diverse ziektebeelden kunnen optreden.

Oplossing voor electrosmog

Om de nadelige gevolgen van onze “beschavingsproducten” op te heffen, werd de ElectroSmog Corrector ontwikkeld.

Het werkingsprincipe daarvan is als volgt:
Die natuurlijke elektromagnetische klok regelt heel uiteenlopende activiteiten in ons lichaam en stemt ze harmonisch op elkaar af. Een bekend voorbeeld hiervan is de slaapcyclus en de eetcyclus.

Daar het elektromagnetische veld dat ontstaat door ons dagelijks gebruik van elektriciteit sterker is dan het natuurlijke aardmagnetische veld, zal de positieve werking van het natuurlijke aardmagnetische veld ons niet bereiken.
Doordat de ElectroSmog Corrector 13 impulsen per seconde nabootst, geeft deze een natuurlijke impuls aan het lichaam, waardoor wij ongevoelig worden voor de verschillende elektromagnetische velden om ons heen.

Het energieveld van de ElectroSmog Corrector heeft een geteste reikwijdte van 80 à 100 meter in het rond; ruim voldoende dus om u in uw gehele huis of werkomgeving ongevoelig te maken voor de negatieve schadelijke velden die door uw elektrische apparaten worden opgewekt.

De Electro Smog Corrector wordt in talloze geïndustrialiseerde landen gebruikt en kent vele tevreden gebruikers die baat hebben bij sterk uiteenlopende toepassingen.

Een greep hieruit: mensen die gevoelig zijn voor electrosmog. Baby’s die de beschermde en natuurlijke omgeving van de baarmoeder na de geboorte missen.
Verder helpt de Electro Smog Corrector tegen jetlags en wagenziekte, dit omdat men zich hier bevindt in een kooi van Faraday.

De ElectroSmog Corrector heft de kwalijke effecten van de elektronica die ons omringt op en voorkomt zo schade aan de gezondheid.
Het apparaat heeft een heilzaam effect en levert een bijdrage aan ons welbevinden.

Portable Bioveldvormers

Met de Mini-Rayonex staat een klein, draagbaar en zeer handig apparaat ter beschikking. Het is ontworpen om in een straal van ca. 2 m. de geopatische invloeden te reduceren. Om deze reden wordt het apparaatje normaal in een zak van een kledingstuk op het lichaam gedragen. Het opschrift Mini-Rayonex moet dan van het lichaam afgekeerd zijn. Als de Mini-Rayonex bijv. in een hotel wordt ingezet ter reductie van geopatische invloeden moet het opschrift aan de bovenkant staan. Op het apparaat staat een aanduiding voor oost en west. Bij stationair gebruik heeft het apparaat een iets grotere werkkring, ca. 3 m., indien het in een oost-west richting wordt geplaatst.

CMO Mobile

De CMO Mobiele telefoon beschermt tegen straling van de mobiele telefoon en de handsets van draadloze (DECT) telefoons.

TV-Computer Rayex

Een TV of computermonitor heeft 2 soorten straling. Hij werkt op stroom, dus elektrosmog. Hij heeft ook een straling afkomstig van het beeldscherm, deze straling brengt het lichaam helemaal uit balans, wat dan ook door veel computergebruikers wordt aangegeven met een scala aan klachten. Deze beeldschermstraling kan men wegdrukken door een beeldschermcorrector. Heeft men deze beeldschermcorrector geplaatst, dan zullen gevoelige personen dit direct merken.

CMO Flatscreen & Laptop

De CMO Flatscreen & Laptop beschermt tegen straling van de laptop, het (platte) LCD computerscherm en het TFT-computerscherm.

CMO Basestation II

De CMO Basestation II beschermt u effectief binnenshuis/kantoor tegen straling afkomstig van DECT basisstations, draadloze (WiFi) modems en BlueTooth zenders. Deze straling gaat door muren en plafonds heen en is niet zelden afkomstig van buren. De CMO Basestation II is ontwikkeld om dergelijke sterk gepulste straling te compenseren. De CMO Basestation II werkt niet voor andere als de genoemde apparaten. Voor apparaten als mobiele telefoon, DECT handset, tv of computermonitoren of GSM/UMTS zendmasten is het raadzaam om de daarvoor ontwikkelde CMO producten te gebruiken. De CMO Basestation II wordt bij voorkeur centraal geplaatst in huis/kantoor. De CMO Basestation is in staat om binnen een straal van 5 meter de straling te compenseren (ook naar boven en beneden. De CMO Basestation II heeft geen batterijen of andere voedingsbron nodig.